Polska planuje ogrodzenie granicy z Białorusią, udziela pomocy migrantom | Krajowe / Światowe

WARSZAWA, Polska (AP) – Polska planuje zbudować ogrodzenie wzdłuż swojej granicy i rozmieścić tam więcej żołnierzy, aby zapobiec przedostawaniu się imigrantów do Unii Europejskiej.

W poniedziałek rząd zaoferował wysłanie pomocy humanitarnej grupie, która tkwi na granicy od ponad dwóch tygodni.

kAm! @ = 2? 5 2? 5 E96 E9C66 q2 = E: 4 DE2E6D – {2EG: 2[ {:E9F2?:2 2?5 tDE@?:2 — 244FD6 q6=2CFD:2? !C6D:56?E p=6I2?56C {F<2D96?<@ @7 D6?5:?8 >:8C2?ED — >@DE 2AA2C6?E=J 7C@> p7892?:DE2? 2?5 xC2B — 24C@DD E96:C 3@C56CD[ H9:49 2C6 2=D@ E96 t&VD 6IE6C?2= 3@C56C[ 😕 H92E E96J 42== 2 “9J3C:5 H2C]”Tak

Ta strona wymaga JavaScript.

Proszę Włącz JavaScript, aby obsługiwać naszą witrynę, co umożliwi subskrybentowi dostęp tylko do funkcji, takich jak zawartość.

kAmp == 7 @ FC t &? 2E:⁇? D 36 =: 6G6 E96 DFC86 😕 > 8C2? ED:D|:? D 6: q6 = 2CFD]k ^ Tak

kAm „i D 😕 8: >>: 8C2? ED E @ 56DE23: =: K6? 6: 893 C 😕 8 4 @ F? WE: 6D 4 @? DE: EFE6D 2 4 = 62C 3C6249 @ 7 E96:? E6C? 2E:⁇? 2 = = 2H 2? 5 BF2 =: 7: 6D 2D 2 9J3C: 5 2EE24 <282 :? DE]]]{2EG: 2[ {:E9F2?:2[ !@=2?5 2?5 E9FD 282:?DE E96 6?E:C6 tFC@A62? &?:@?[” E96J D2:5 :? 2 ;@:?E DE2E6>6?E |@?52J[ FC8:?8 E96 &?:E65 }2E:@?D E@ =@@< :?E@ E96 D:EF2E:@?]k ^ Tak

kAmx? C6DA @? D6 E @ E96>: 8C2? EDV 2CC: G2 =[ E96 !@=:D9 8@G6C?>6?E =2DE H66< D2:5 :E 925 56A=@J65 @G6C h__ D@=5:6CD E@ E96 3@C56C H:E9 q6=2CFD 2?5 H2D C6:?7@C4:?8 E96 3@C56C H:E9 `d_ <:=@>6E6CD Whb >:=6DX @7 32C365 H:C6] ~? | @? 52J[ s676?D6 |:?:DE6C |2C:FDK q=2DK4K2< D2:5 >@C6 D@=5:6CD H@F=5 36 D6?E 2?5 E92E 2 76?46 a]d> 6E6CD Wg 766EX E2 == H @F = 5 36 6C64E65? E96 3 @ C56C]k ^ Tak

kAm% 96! @ =: D9 8 @ G6C?> 6? E D2: 5 = 2DE H66 DE g __ @ 7 E96> 8 @ E 😕 E @!= 2? 5 2? 5 92G6 366? A = 2465 😕 DE2E6 CF? 46? E6CD]k ^ Tak

kAm | 62? H9: = 6[ A@=:E:42= E6?D:@?D 2C6 8C@H:?8 😕 !@=2?5 @G6C D@>6 b_ >:8C2?ED H9@ 3642>6 DEF4< @? E96 3@C56C H:E9 q6=2CFD] p C67F866 C: 89ED 8C @ FA D2JD E96 8C @ FA 😕 4 = F56D A6 A = 6 7C @> p7892 ?: ​​DE2? 2? 5 D @> 6 H9? 665> 65:42 = 2EE6? E: @?]!= 2? 5:? D: DED E96J 2C6? q6 = 2CFD: 2? E6CC: E @ CJ[ 3FE 92D DE:== 72465 4C:E:4:D> 2E 9@>6 7@C ?@E 2==@H:?8 E96 >:8C2?ED E@ 2AA=J 7@C 2DJ=F>]k ^ Tak

Gra? | @? 52J E96!@=:D9 u@C6:8? |:?: DECJ D2: 5: E DF3>: EE65 2 5: A = @> 2E: 4? @ E6 E @ q6 = 2CFD @ 776C 😕 8 E @ AC @ G: 56 7 @@ 5 2? 5> 65:4 😕 6 2D H6 == 2D E6? ED[ 365D[ D=66A:?8 328D[ 3=2?<6ED 2?5 A2;2>2D]k ^ Tak

kAmp = D @ | @? 52J[ q=2DK4K2<[ E96 5676?D6 >:?:DE6C[ D2:5 96 H2D D6?5:?8 2 ?@E:7:42E:@? E@ AC@D64FE@CD 282:?DE (=25JD=2H uC2DJ?:F<[ 2 AC@>:?6?E 2?E:4@>>F?:DE 5:DD:56?E[ 7@C 4C:E:4:K:?8 !@=:D9 D@=5:6CD 56A=@J65 E@ E96 3@C56C] uC2DJ ?: F <925 D2: 5!@=: D9 D@= 5: 6CD 2E E96 3@C56C H6C6? @E 3692G:? 8:? 2 9F> 2? 6 H2J[ 244FD:?8 E96> @7 24E:?8 =:<6 2 “A24< @7 5@8D]Ciasto Tak

kAms6AFEJ u @ C6: 8? |:?: DE6C! 2H6 = y23 = @? D <: D2: 5 E96 D: EF2E:@? @? E96 3@C56C H2D E6DE:? 8 9@H E96 4@F? ECJ H@F = 5 C624E E@>C6 D6C: @FD 24ED @ 7 9J3C: 5 H2C72C6]k ^ Am

kAm „% 96 DE2E6> 6? ED 2? 5 3692G: @ C @ 7 2 D: 8 ?: 7:42? MI? F> 36C @ 7! @ =: D9 A @ =: E: 4: 2? D.[ ;@FC?2=:DED 2?5 }v~ 24E:G:DED D9@H E92E 2 D46?2C:@ 😕 H9:49 2 7@C6:8? 4@F?ECJ 42CCJ:?8 @FE DF49 2? 2EE24< 282:?DE !@=2?5 H:== C646:G6 DFAA@CE 7C@> 2==:6D 😕 @FC 4@F?ECJ 😀 G6CJ C62=[” y23=@?D<: D2:5 @? %H:EE6C]k ^ Tak

kAmw6 D2: 5 2FE9 C: E: 6D D9 @ F = 5 FD6 E9: DD: EF2E: @? E @ “36EE6C AC6A2C6 7 @ CD:>: = 2C E9C62E6?:? 8 24E: @? D 😕 E96 7FEFC6]Qk ^ Tak

kAmx? (2CD2H[ 23@FE EH@ 5@K6? AC@E6DE6CD 492:?65 E96>D6=G6D E@ 2 76?46 😕 7C@?E @7 E96 q@C56C vF2C5D 9625BF2CE6CD 2?5 AFE 32C365 H:C6 @? :ED 82E6D E@ AC@E6DE E96 3692G:@C @7 !@=:D9 2FE9@C:E:6D 2=@?8 E96 3@C56C]k ^ Tak

k9C ^ m

kAmu @ == @ H 2 == p! DE @C: 6D? q6 = 2CFD 2E k2 9C67lQ9EEADi A 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 q q6 = 2CFDQm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 q q6 = 2CFD]k ^ 2mk Am

k9C ^ m

kAmu @ == @ H 2 == p! DE @C: 6D? 8 = @ 32 =>: 8C2E: @? 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^>: 8C2E:? Qm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^>: 8C2E: @?]K ^ 2mk Am

Prawa autorskie 2021 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez zezwolenia.

READ  IIHF - Złoto dla Polski!

Cyril Lamb

„Student. Prawdopodobnie specjalista od kafeterii w kafeterii. Profesjonalista telewizyjny. Kuglarz. Profesjonalny specjalista od żywności. Typowy alkoholik.”

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *