Partnerzy Allison Transmission z kluczowymi liderami polskiego przemysłu obronnego | AP

Partnerzy Allison Transmission z kluczowymi liderami polskiego przemysłu obronnego |  AP

INDIANAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–2 października 2023 r.–

Allison Transmission, wiodący projektant i producent konwencjonalnych i zelektryfikowanych rozwiązań napędowych pojazdów kołowych i gąsienicowych taktycznych pojazdów obronnych, podpisała list intencyjny z Grupą Zbrojeniową (PGZ), holdingiem zrzeszającym państwowe przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego i jednym z największych firm obronnych w Europie. Obaj liderzy branży obronnej będą współpracować w celu poszerzenia portfolio produktów oraz wzmocnienia sieci dostawców i usług Allison w Europie i poza nią.

Ta strona wymaga JavaScript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Aktywuj ją w ustawieniach swojej przeglądarki.

kAm%9:D AC6DD C6=62D6 762EFC6D >F=E:>65:2]’:6H E96 7F== C6=62D6 96C6i k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]3FD:?6DDH:C6]4@>^?6HD ^9@>6^a_ab`__afbe_b`^6?^Q C6=lQ?@7@==@HQm9EEADi^^HHH]3FD:?6DDH:C6]4@>^?6HD^9@>6^a_ab `__afbe_b`^6?^k^2mk^Am

kAm$632DE:2? r9H2=6[ !C6D:56?E @7 E96 |2?286>6?E q@2C5[ !v+ WA:4EFC65 =67EX 2?5 s2?2 !:EE2C5[ ’:46 !C6D:56?E @7 s676?D6 !C@8C2>D[ p==:D@? %C2?D>:DD:@? D:8? 2 >6>@C2?5F> @7 F?56CDE2?5:?8 2E E96 x?E6C?2E:@?2= s676?46 x?5FDECJ tI9:3:E:@? W|$!~X 😕 !@=2?5 3@=DE6C:?8 p==:D@?’D DFAA=:6C ?6EH@C< 2?5 D6CG:46 42A23:=:E:6D 😕 tFC@A6 2?5 36J@?5] W!9@E@i qFD:?6DD (:C6Xk^Am

kAm”(6 2C6 4@?DE2?E=J 3F:=5:?8 @FC DEC2E68:4 2==:2?46D E@ 3@@DE E96 56G6=@A>6?E @7 E96 5676?D6 D64E@C 2D A2CE @7 E96 !@=:D9 pC>65 u@C46D %649?:42= |@56C?:K2E:@? !=2?[” D2:5 $632DE:2? r9H2=6<[ !v+ rt~] „(6 H6=4@>6 E9:D @AA@CEF?:EJ E@ A2CE?6C H:E9 p==:D@? %C2?D>:DD:@?[ 2 H6==\<?@H? AC@G:56C @7 AC@AF=D:@? D@=FE:@?D E92E 92G6 2 AC@G6? C6AFE2E:@? @? E96 32EE=67:6=5]„k^am

kAm%96 |~& :?4=F56D p==:D@? %C2?D>:DD:@? A2CE?6C:?8 H:E9 !v+ E@ AC@G:56 EC24<65 G69:4=6 EC2?D>:DD:@? D6CG:46 2?5 C6A2:C:? !@=2?5]%96 |~& 2=D@ :?4=F56D 4@@A6C2E:@? 36EH66? !v+ 2?5 p==:D@? @? EC24<65 G69:4=6 AC@8C2>D]!@=2?5 😀 AC@4FC:?8 E9@FD2?5D @7 7:89E:?8 G69:4=6D 😕 C6DA@?D6 E@ E96 56E6C:@C2E:?8 C68:@?2= D64FC:EJ D:EF2E:@? 2?5 2 4@>>:E>6?EE@ 2 DEC@?8 5676?D6]p==:D@? %C2?D>:DD:@? 😀 E96 AC@G:56C @7 AC@AF=D:@? DJDE6>D 7@C E96 p3C2>D E2?<[ zh 2?5 zC23 w@H:EK6CD] !@=2?5 92D 4@?EC24E65 E@ AFC492D6 D6G6C2= 9F?5C65 p3C2>D E2?

kAm”p==:D@? %C2?D>:DD:@? 😀 AC@F5 E@ DFAA@CE !v+ 2?5 :ED DF3@C5:?2E6 4@>A2?:6D 😕 E96 56G6=@A>6?E @7 H@C=5 4=2DD G69:4=6 A=2E7@C>D DF49 2D E96 zC23 $6=7\AC@A6==65 w@H:EK6C 2?5 >F=E:A=6 H966=65 5676?D6 >@56=D 2D H6== 2D AC@G:5:?8 DFDE2:?>6?E @7 @FC AC@5F4ED : ? !@=2?5[” D2:5 s2?2 !:EE2C5[ ’:46 !C6D:56?E @7 s676?D6 !C@8C2>D[ p==:D@? %C2?D>:DD:@?]k^am

kAm!v+ 3C:?8D E@86E96C >@C6 E92? D_4@>A2?:6D[ :?4=F5:?8 (@;D<@H6 +2<ł25J |@E@CJK24J;?6 W(+|X H9@ H:== 36 25565 E@ p==:D@?’D ?6EH@C< @7 pFE9@C:K65 s62=6C 2?5 s:DEC:3FE@CD E@ D6CG:46 EC24<65 G69:4=6D 2D 2 4@>A=6>6?E E@ %6K2?2[ H9@ D6CG:46D EC2?D>:DD:@?D 7@C H966=65 G69:4=6D 😕 !@=2?5]k^am

READ  Oceny graczy Blues w finale 21-7 Super Rugby Pacific z Crusaders

kAm%@ =62C? >@C6 23@FE p==:D@? s676?D6[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^4ED]3FD:?6DDH:C6]4@>^4E^r%n:5lD>2CE=:?AjFC=l9EEADTbpTauTau2==:D@?EC2?D>:DD:@?]4@>TauEC2? D>:DD:@?DTauG@42E:@?2=\2AA=:42E:@?DTau5676?D6U2>Aj6D966Eldbdeg`efU2>Aj?6HD:E6>:5la_ab`__afbe_b`U2>Aj=2?l6? \&$U2>Aj2?49@Cl9EEADTbpTauTau2==:D@?EC2?D>:DD:@?]4@>TauEC2?D>:DD:@?DTauG@42E:@?2=\2AA=: 42E:@?DTau5676?D6U2>Aj:?56Il`U2>Aj>5dl5ac3bf4`gad_7f367c5`aa6h7aef62e5Q C6=lQ?@7@==@HQ D92A6lQC64EQm9EEADi^^2==:D@?EC2?D>:DD: @?]4@>^EC2?D>:DD:@?D^G@42E:@?2=\2AA=:42E:@?D^5676?D6k^2m]k^Am

kAmk6>mp3@FE p==:D@? %C2?D>:DD:@?k^6>mk^Am

kAmp==:D@? %C2?D>:DD:@? W}*$ti p{$}X 😀 2 =625:?8 56D:8?6C 2?5 >2?F724EFC6C @7 AC@AF=D:@? D@=FE:@?D 7@C 4@>>6C4:2= 2?5 5676?D6 G69:4=6D 2?5 E96 =2C86DE 8=@32= >2?F724EFC6C @7 >65: F>\ 2?5 962GJ\5FEJ 7F==J 2FE@>2E:4 EC2?D>:DD:@?D E92E k6>mx>AC@G6 E96 (2J E96 (@C=5 (@C< Dk^6>m]p==:D@?AC@5F4ED 2C6 FD65 :?2 H:56 G2C:6EJ @7 2AA=:42E:@?D[ :?4=F5:?8 @?\9:89H2J ECF4<D W5:DEC:3FE:@?[ C67FD6[ 4@?DECF4E:@?[ 7:C6 2?5 6>6C86?4JX[ 3FD6D WD49@@=[ EC2?D:E 2?5 4@249X[ >@E@C9@>6D[ @77\9:89H2J G69:4=6D 2?5 6BF:A>6?E W6?6C8J[ >:?:?8 2?5 4@?DECF4E:@? 2AA=:42E:@?DX 2?5 5676?D6 G69:4=6D WE24E:42= H966=65 2?5 EC24<65X] Sh@F?565 😕 `h`d[ E96 4@>A2?J 😀 9625BF2CE6C65 😕 x?5:2?2A@=:D[ x?5:2?2[ &$p] (:E9 2 AC6D6?46 😕 >@C6 E92? `d_ 4@F?EC:6D[ p==:D@? 92D C68:@?2= 9625BF2CE6CD 😕 E96 }6E96C=2?5D[ r9:?2 2?5 qC2K:=[ >2?F724EFC:?8 724:=:E:6D 😕 E96 &$p[ wF?82CJ 2?5 x?5:2[ 2D H6== 2D 8=@32= 6?8:?66C:?8 C6D@FC46D[ :?4=F5:?8 6=64EC:7:42E:@? 6?8:?66C:?8 46?E6CD 😕 x?5:2?2A@=:D[ x?5:2?2[ pF3FC? w:==D[ |:49:82? 2?5 {@?5@? 😕 E96 &?:E65 z:?85@>] p==:d@? 2=D@92D 2AAC@I:>2E6=J`[e__ :?56A6?56?E 5:DEC:3FE@C 2?5 562=6C =@42E:@?D H@C=5H:56] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^2==:D@?EC2?D>:DD:@?]4@>Qm2==:D@?EC2?D>:DD:@?]4@>k^2m]k^Am

kAmk6>mp3@FE !v+k^6>mk^Am

kAm!@=D<2 vCFA2 +3C@;6?:@H2 :D 2 42A:E2= 8C@FA 4@?46?EC2E:?8 D6G6C2= 5@K6? AC@5F4E:@? a = 2? Pan Doktor[ D6CG:46 724:=:E:6D 2?5 C6D62C49 46?EC6D 4CF4:2= 7@C E96 !@=:D9 5676?46 :?5FDECJ]k^am

kAm!v+ >2?F724EFC6D :??@G2E:G6 DJDE6>D 2?5 D@=FE:@?D FD65 3J E96 pC>65 u@C46D @7 E96 #6AF3=:4 @7!@= 2?5 2?5 2==:65 7@C>2E:@?D]%96 vC@FA’D @776C 6?4@>A2DD6Di >@56C? C25:@=@42E:@? 2?5 C252C DJDE6>D[ C:7=6D 2?5 @AE@6=64EC@?:4D[ H966=65 2C>@FC65 EC2?DA@CE6CD[ 32CC6= 2CE:==6CJ[ F?>2??65 2:C DJDE6>D 2?5 DJDE6>D DFAA@CE:?8 32EE=67:6=5 >2?286>6?E] ~FC AC@5F4ED 2C6 32D65@? E96 !@=:D9 E649?@=@8:42= :?G6?E:@?D 2?5 4@@A6C2E:@? H:E9 8=@32= =6256CD 😕 E96 5676?46 D64E@C]%96J 2C6 56G6=@A65 2?5 AC@5F465 F?56C E96 DFA6CG:D:@? @7 6IA6C:6?465 6?8:?66CD[ 4@?DECF4E@CD 2?5 DA64:2=:DED]k^am

kAm!@=D<2 vCFA2 +3C@;6?:@H2 :D E96 >2:? :?5FDEC:2= A2CE?6C 😕 E96 %649?:42= |@56C?:D2E:@? !C@8C2 >>6 @7 E96 pC>65 u@C46D @7 E96 #6AF3=:4 @7 !@=2?5 CF? 3J E96 !@=:D9 |:?:DECJ @7 }2E:@?2= s676?46](6 4@@A6C2E6 H:E9 E96 =2C86DE 6?E6CAC:D6D 😕 E96 8=@32= 2C>2>6?ED D64E@C 2?5 A2CE:4:A2E6 :?E96 24BF:D:E:@?@7 ?F>6C@FD DJDE6>D[ :?4=F5:?8 >65:F> C2?86 2:C 5676?D6 DJDE6>D 7@C !@=:D9 pC>65 u@C46D] %9FD @3E2:?65 E649?@=@8:6D 2.5 4@>A6E6?46D 2C6 FE:=:D65 E@ 7FCE96C :?4C62D6 E96 A@E6?E:2= @7 !v+]k^ jestem

READ  Relacja Francja-Polska na żywo: Francja prowadzi 1:0 w drugiej połowie

kAmk6>mu@CH2C5\{@@<:?8 $E2E6>6?EDk^6>mk^Am

kAm%9:D AC6DD C6=62D6 4@?E2:?D 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED]%96 H@C5D „36=:6G6[” “6IA64E[” “2?E:4:A2E6[” “:?E6?5[” “6DE:>2E6” 2?5 @E96C 6IAC6DD:@?D E92E 2C6 AC65:4E:@?D @7 @C :?5:42E6 7FEFC6 6G6?ED 2?5 EC6?5D 2?5 E92E 5@ ?@E C6=2E6 E@ 9:DE@C:42= >2EE6CD :56?E:7J 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED] *@F D9@F=5 ?@EA=246 F?5F6 C6=:2?46@? E96D6 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED]p=E9@F89 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED C67=64E >2?286>6?E 'D 8@@5 72:E9 36=:67D[ C6=:2?46 D9@F=5 ?@E 36 A=2465 @? 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED 3642FD6 E96J :?G@=G6 <?@H? 2?5 F?<?@H? C:D<D[ F?46CE2:?E:6D 2?5 @E96C 724E@CD[ H9:49 >2J 42FD6 24EF2= C6DF=ED[ A6C7@C>2?46 @C 249:6G6>6?ED E@ 5:776C >2E6C:2==J 7C@> 2?E:4:A2E65 7FEFC6 C6DF=ED[ A6C7@C>2?46 @C 249:6G6>6?ED 6IAC6DD65 @C :>A=:65 3J DF49 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED] u@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED DA62< @?=J 2D @7 E96 52E6 E96 DE2E6>6?ED 2C6 >256](6 F?56CE2<6 ?@ @3=: 82E:@?E@ AF3=:4=J FA52E6 @C C6G:D6 2?J 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?E[ H96E96C 2D 2 C6DF=E @7 ?6H :?7@C>2E:@?[ 7FEFC6 6G6?ED[ 492?865 4:C4F>DE2?46D @C @E96CH:D6] %96D6 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED 2C6 DF3;64E E@ ?F>6C@FD C:D[ :?4=F5:?8[ 3FE ?@E =:>:E65 E@i @FC A2CE:4:A2E:@? 😕 >2C<6ED E92E 2C6 4@>A6E:E:G6j @FC 23:=:EJ E@ AC6A2C6 7@C[ C6DA@?5 E@ 2?5 DF446DD7F==J 249:6G6 @FC @3;64E:G6D C6=2E:?8 E@ E649?@=@8:42= 2?5 >2C<6E 56G6=@A>6?ED[ 4@>A6E:E:G6 E9C62ED 2?5 492?8:?8 4FDE@>6C ?665D[ :?4=F5:?8 H:E9 C6DA64E E@ 6=64EC:4 9J3C:5 2?5 7F==J 6=64EC:4 4@>>6C4:2= G69:4=6Dj :?4C62D6D 😕 4@DE[ 5:DCFAE:@? @7 DFAA=J @C D9@CE286 @7 =23@C[ 7C6:89E[ C2H >2E6C:2=D[ 6?6C8J @C 4@>A@?6?ED FD65 E@ >2?F724EFC6 @C EC2?DA@CE @FC AC@5F4ED @C E9@D6 @7 @FC 4FDE@>6CD @C DFAA=:6CD[ :?4=F5:?8 2D 2 C6DF=E @7 86@A@=:E:42= C:D<D[ H2CD 2?5 A2?56>:4Dj 8=@32= 64@?@>:4 G@=2E:=:EJj 86?6C2= 64@?@>:4 2?5 :?5FDECJ 4@?5:E:@?D[ :?4=F5:?8 E96 C:D< @7 C646DD:@?j =23@C DEC:<6D[ H@C< DE@AA286D @C D:>:=2C =23@C 5:DAFE6D[ H9:49 4@F=5 D:8?:7:42?E=J 5:DCFAE @FC @A6C2E:@?D @C E9@D6 @7 @FC AC:?4:A2= 4FDE@>6CD @C DFAA=:6CDj E96 5FC2E:@? 2?5 DAC625 @7 E96 r~’xs\`h A2?56>:4[ :?4=F5:?8 ?6H G2C:2?ED @7 E96 G:CFD 2?5 E96 A246 2?5 2G2:=23:=:EJ @7 G244:?6D 2?5 3@@DE6CD[ >:E:82E:?8 677@CED 56A=@J65 3J 8@G6C?>6?E 286?4:6D 2?5 E96 AF3=:4 2E =2C86[ 2?5 E96 @G6C2== :>A24E 7C@> DF49 @FE3C62< @? 64@?@>:4 4@?5:E:@?D[ 7:?2?4:2= >2C<6E G@=2E:=:EJ 2?5 @FC 3FD:?6DD[ :?4=F5:?8 3FE ?@E =:>:E65 E@ E96 @A6C2E:@?D @7 @FC >2?F724EFC:?8 2?5 @E96C 724:=:E:6D[ E96 2G2:=23:=:EJ @7 =23@C[ @FC DFAA=J 492:?[ @FC 5:DEC:3FE:@? AC@46DD6D 2?5 56>2?5 7@C @FC AC@5F4ED 2?5 E96 4@CC6DA@?5:?8 :>A24ED E@ @FC ?6E D2=6D 2?5 42D9 7=@Hj E96 9:89=J 4J4=:42= :?5FDEC:6D 😕 H9:49 46CE2:? @7 @FC 6?5 FD6CD @A6C2E6j F?46CE2:?EJ 😕 E96 8=@32= C68F=2E@CJ 2?5 3FD:?6DD 6?G:C@?>6?ED 😕 H9:49 H6 @A6C2E6j E96 4@?46?EC2E:@? @7 @FC ?6E D2=6D 😕 @FC E@A 7:G6 4FDE@>6CD 2?5 E96 =@DD @7 2?J @?6 @7 E96D6j E96 72:=FC6 @7 >2C<6ED @FED:56 }@CE9 p>6C:42 E@ :?4C62D6 25@AE:@? @7 7F==J 2FE@>2E:4 EC2?D>:DD:@?Dj E96 DF446DD @7 @FC C6D62C49 2?5 56G6=@A>6?E 677@CED[ E96 @FE4@>6 @7 H9:49 😀 F?46CE2:?j &]$]2?5 7@C6:8? 5676?D6 DA6?5:?8j C:D[ :?4=F5:?8 24ED @7 H2C 2?5 :?4C62D65 EC256 AC@E64E:@?:D>j E96 5:D4@G6CJ @7 56764ED 😕 @FC AC@5F4ED[ C6DF=E:?8 😕 56=2JD 😕 ?6H >@56= =2F?496D[ C642== 42>A2:8?D 2?5^@C :?4C62D65 H2CC2?EJ 4@DED 2?5 C65F4E:@? 😕 7FEFC6 D2=6D @C 52>286 E@ @FC 3C2?5 2?5 C6AFE2E:@?j @FC 23:=:EJ E@ :56?E:7J[ 4@?DF>>2E6 2?5 67764E:G6=J :?E68C2E6 24BF:D:E:@?D 2?5 4@==23@C2E:@?Dj C:D<D C6=2E65 E@ @FC :?563E65?6DDj 2?5 @E96C C:D<D 2?5 F?46CE2:?E:6D 2DD@4:2E65 H:E9 @FC 3FD:?6DD 56D4C:365 😕 @FC p??F2= #6A@CE @? u@C> `_\z 2?5 „F2CE6C=J #6A@CED @? u@C> `_\”] p=E9@F89 H6 36=:6G6 E96 6IA64E2E:@?D C67=64E65 😕 DF49 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?ED 2C6 32D65 FA@? C62D@?23=6 2DDF>AE:@?D[ H6 42? 8:G6 ?@ 2DDFC2?46 E92E E96 6IA64E2E:@?D H:== 36 2EE2:?65 @C E92E 2?J 56G:2E:@? H:== ?@E 36 >2E6C:2=] P== :?7@C>2E:@? :D2D@7E96 52E6@7E9:D AC6DD C6=62D6[ 2?5 H6 F?56CE2<6 ?@ @3=:82E:@? E@ FA52E6 2?J 7@CH2C5\=@@<:?8 DE2E6>6?E E@ 4@?7@C> E96 DE2E6>6?E E@ 24EF2= C6DF=ED @C 492?86D 😕 6IA64E2E:@?D 2?5 C:D<D C6=2E65 E@ @FC :?563E65?6DD]k^am

READ  W tym tygodniu na zdjęciach: sezon uwierzytelniania, zagrożone budynki i nie tylko

kAm’:6H D@FC46 G6CD:@? @? k2 9C67lQ9EEAi^^3FD:?6DDH:C6]4@>Qm3FD:?6DDH:C6]4@>k^2mik2 9C67lQ9EEADi^^HHH]3FD:?6DDH:C6]4@>^?6HD^9@>6 ^a_ab`__afbe_b`^6?^Q C6=lQ?@7@==@HQm9EEADi^^HHH]3FD:?6DDH:C6]4@>^?6HD^9@>6^a_ab`__afbe_b`^6 ?^k^2mk^am

kAmr~}%pr%ir=2:C6 vC68@CJk^Am

KRZYWKI:C64E@C[ v=@32= tIE6C?2= r@>>F?:42E:@?Dk^Am

kAmk2 9C67lQ>2:=E@ir=2:C6]vC68@CJo2==:D@?EC2?D>:DD:@?]4@>Qmr=2:C6]vC68@CJo2==:D@?EC2?D>:DD:@?]4@> k^2m k^am

kAmb`f\ehc\a_edk^Am

kAmzt*(~#si t&~!t &}x%ts $%p%t$ !~{p}s }~#%wp|t#xrp x}sxp}pk^Am

kAmx}s&$%#* zt*(~#si stut}$t ~%wt# stut}$t p&%~|~%x’t t}vx}tt#x}v p&%~|~%x 't |p}&upr%#x}v vt}t#p{ p&%~|~%x’t !t#u~#|p}rt U2>Aj $!trxp{ x}%t#t $% |p}&upr%#vk^Am

kAm$~#rti p==:D@? %C2?D>:DD:@?k^Am

kAmr@AJC:89E qFD:?6DD (:C6 a_ab]k^Am

kAm!&qi `_^_a^a_ab _cib_ !|^sx$ri `_^_a^a_ab _ciah !|k^Am

kAmk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3FD:?6DDH:C6]4@>^?6HD^9@>6^a_ab`__afbe_b`^6?Qm9EEAi^^HHH]3FD:?6DDH:C6]4@>^?6HD ^9@>6^a_ab`__afbe_b`^6?k^2mk^Am

Prawa autorskie 2023 Business Wire.

Angela Tate

„Dożywotni biegacz. Pionier piwa. Guru micasica. Specjalny w popkulturze w ogóle”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *